Dự thảo quy chế đào tạo nghiệp vụ sư phạm trong hoạt động đào tạo giáo viên phổ thông | Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú EASUP
  29-03-2016     62 Lượt xem

Dự thảo quy chế đào tạo nghiệp vụ sư phạm trong hoạt động đào tạo giáo viên phổ thông

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối  tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định đào tạo nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên phổ thông gồm yêu cầu về năng lực sư phạm của giáo viên phổ thông (gọi chung là “giáo viên”); nội dung đào tạo nghiệp vụ sư phạm (NVSP); tổ chức đào tạo NVSP trong đào tạo giáo viên.

2. Quy chế này áp dụng đối với các trường đại học sư phạm, khoa sư phạm trong đại học, trường đại học trường cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông (gọi chung là “cơ sở đào tạo giáo viên”), các sở giáo dục và đào tạo, các trường phổ thông làm nhiệm vụ trường thực hành sư phạm, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đào tạo NVSP trong đào tạo giáo viên phổ thông.

Điều 2. Giải thích một số thuật ngữ được sử dụng trong quy chế

1. Nội dung đào tạo nghiệp vụ sư phạm bao gồm: những kiến thức về dạy học, giáo dục và phát triển nghề nghiệp; những kĩ thuật để hình thành năng lực dạy học, năng lực giáo dục và năng lực phát triển nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm.

2. Năng lực sư phạm là tổ hợp các kiến thức, kĩ năng, thái độ và giá trị nghề nghiệp thiết yếu đảm bảo cho người giáo viên thực hiện thành công quá trình dạy học – giáo dục học sinh. Trong Quy chế này, năng lực sư phạm bao gồm năng lực dạy học, năng lực giáo dục và năng lực phát triển nghề nghiệp.

Chương II

YÊU CẦU NĂNG LỰC SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN

Điều 3. Yêu cầu về năng lực dạy học

1. Về năng lực lập kế hoạch dạy học

a) Tìm hiểu được học lực, hứng thú và phong cách học tập của học sinh;

b) Phân tích được chương trình môn học với các thành phần chủ yếu: Mục tiêu, chuẩn kiến thức kĩ năng, nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, vai trò của môn học trong việc góp phần hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh;

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

TIN TỨC